LIJST VAN ‘HEBRAICA’

I[zaak] J[ojada] Cohen, Boas und Ruth. Bijbelsch Geschiedkundig treurspel u.h hoogd. Vertaald door N.L. Cohen (Groningen, 1846).

J.L. Voorzanger, Leerrede over Jona 1 uitgesproken op den Groten Verzoendag in het Duitsch en in het Nederduitsch vertaald door J.L. Voorzanger Israël. Gods. Hoofdonderwijzer en Pr. Te Veendam en Wildervank (T. van Halteren. Wildervank, 1847).

N.L. Cohen, Zamenspraak tusschen Jan Zwarts en een paar naburen, over den koorzang in de Israëlietische kerk te oude Pekela (Groningen, 1848).

S.J. van Ronkel, Leerrede ter gelegenheid van het overlijden van Z.M. Willem II en de troonsbeklimming van Z.M. Willem III, gehouden in de Hoofd-Synagoge te Groningen op zaturdag den 31sten maart 1849; door S.J. van Ronkel, godsdienst-oefenaar en prediker bij de Israëlitische Gemeente te Groningen en hoofd-onderwijzer aan de godsdienstige Israëlitische Armenschool aldaar. (Gebroeders Oppenheim. Groningen, 1849).

M.M. Cohen Jr, Berith ha-Shem of geloofsbelijdenis voor Israëliten (D.H. van der Scheer. Coevorden, 1849).

M.M. Cohen, למודי הקריאה: voor de israelitische jeugd; tweede stukje, bevattende de zuivere en gemengde lettergreep (I. Oppenheim. Groningen, 1851).

J.L. Voorzanger, Talmudische en Midrasinische olijfbladen geplukt door J.L. Voorzanger עלי זית טרף בפי יונה בʺר ליב פארזאנגער יצʺו  Ale zayit ṭaraf be-fi Yonah bʺr Layb Forzanger yz̲ʺw (Veendam, T.E. Mulder, 1852).

M.M. Cohen Jr, Stichtelijk handboek voor Israëlitische vrouwen of eenige oogenblikken in alle omstandigheden des levens, als maagd, bruid, gade, moeder enz., aan de Godsdienst gewijd (I.S. Oppenheim. Groningen, 1853).

Installatie van Dr. Jacob Rosenberg tot opper-rabbijn van de provincie Groningen op 24 mei 1853 (S.J. Oppenheim. Groningen, 1854).

Orde der Gebeden en Gezangen voor te dragen bij de inwijding der Nieuwe Synagoge op Vrijdag den 1o September 1854 te Winschoten. In het Hebreeuwsch bijeen verzameld en vervaardigd, en in het Nederduitsch vertaald door H.J. Snoek, hoofd-onderwijzer en prediker bij de Israëlitische Ringsynagoge te Winschoten. In muzijk gebragt door den heer A.D. van der Veen, voorzanger bij de Israël. Gemeente te Hoorn (J.S. Oppenheim. Groningen, 1854).

S.J. van Ronkel, Eenige Op- en Aanmerkingen over verschillende vertalingen van het O.T., onderling vergele­ken, en derzelver meerdere of mindere afwijking van den grondtekst (P. van Zweeden. Groningen, 1856).