LIJST VAN ‘HEBRAICA’

M.N. de Vries, De beoordeling mijner geloofsgenoten, of wat er verder is geschied weet Vondel niet (Gedrukt voor rekening van H.S.M. de Vries. Groningen, 1840).

L. Ali Cohen, De Dichter van het boek Ijob: beschouwd als Uitmuntend Dierkundige, Getrouw waarnemer en Verheven Beschrijver der natuur, en vergeleken met de denkbeelden van vele latere Dierkundigen (Uitgegeven door P. van Zweeden en gedrukt bij P.S. Barghoorn. Groningen, 1843).

L. Ali Cohen, Viertal verhandelingen ter verklaring van eenige hoofdstukken uit de Gewijde Boeken door het licht der Natuurkundige Wetenschappen (P. van Zweeden. Groningen, 1843-1845).

Levy Ali Cohen, Het tegen ’t Jodendom gerigte geschrift van W.R. Frankel: “De belijdenis van den proseliet” enz., vrijmoedig en onpartijdig beoordeeld door een Israëliet (P. van Zweeden. Groningen, 1844).

Levy Ali Cohen, Over de booze geesten naar aanleiding van de Rabbijnen en met toepassing op den tegenwoordigen tijd (Gebr. I. en J. Oppenheim. Groningen, 1845).

Levy Ali Cohen, Bijdragen ter bevordering van Kennis en Beschaving onder de Israëliten in Nederland. Onder medewerking van enige Nederlandse Geleerden (Gebr. I. en J. Oppenheim. Groningen, 1845).

Abraham Hartogs Israels, Dissertatio historico-medica inauguralis, exhibens collectanea gynaecologica ex Talmude Babylonico (P. van Zweeden. Groningen, 1845).

M.M. Cohen Jr, Moses Maimonides. De acht hoofdstukken van Maimonides, bevattende zijne zielkundige ver­handelingen. Het Hebreeuwsch op nieuw nagezien en in het Nederduitsch vertaald (S.J. Oppenheim. Groningen,1845).

S.J. van Ronkel, Leidraad bij het Godsdienstig Israëlitisch Onderwijs ten dienste der scholen en het huiselijk gebruik (J. Oomkens. Groningen, 1845).

S.J. van Ronkel, Het eerste lees- en taalonderrigt in het Hebreeuwsch: benevens eenige voorbereidingens-oefeningen ter gemakkelijker vertaling der Heilige Schrift; door Michael Wolff. Naar het Hoogduitsch, door S.J. van Ronkel (P. van Zweeden, Groningen, 1846).

M.M. Cohen Jr, Drietal ceremoniële gebruiken der Israëlitische vrouwen toegelicht ten dienste voor de meisjes op de scholen (P.S. van der Scheer. Winschoten, 1846). [De schrijver van de penne Josephs was zijn overgrootvader]

M.M. Cohen, Voor de israelitische jeugd; Eerste stukje, bevattende het Hebreeuws en de klanken (P.S. van der Scheer. Winschoten, 1846).