LIJST VAN ‘HEBRAICA’

N.L. Cohen, Kruid des eeuwigen levens; verklaringen van eenige psalmen en leerredenen (Groningen, 1858).

M.M. Cohen, Maimonides op nieuw uit het Hebreeuwsch vertaald en met aanteekeningen voorzien en vermeerderd (Van Gorcum. Assen, 1860).

Mozes Cohen, Verhandelde ter vergadering van Israëlitische godsdienstonderwijzers en schoolcommissiën in de provincien Groningen en Drenthe […] 17 maart 1863 (Assen, z.d. [1864])

M.M. Cohen jr., Israëlitische bijbeloefeningen. Gedenk den Sabbath om dien te Heiligen! Een geschenk voor mijne leerlingen en voor alle Israelitische kinderen, om den Sabbath als rustdag den Eeeuwige te wijden (I. Oppenheim. Groningen, 1865).

Mozes Cohen, De Machabeën (Van Gorcum. Assen, 1865).

A. Schmiedl, Sansinnim: stichtelijke overdenkingen over de vijf boeken Mozes: naar de order der wekelijksche afdeelingen. Uit het Hoogduits vertaal door M.M. Cohen jr. (C. van Gorcum Braaksma. Assen, 1866).

J.L. Voorzanger, 1849-1874: feestrede/ uitgesproken door J.L. Voorzanger in de Synagoge der Israël, gemeente van Oude en Nieuwe Pekela (1874)

S.J. van Ronkel, Het leerplan van den Wel Eeerw. Zeergel. Heer Dr. J.H. Dünner getoetst aan ons Godsdienstonderwijs (Gebr. Levisson.  Amsterdam, 1876).

Dr. Nowack, De Assyrisch-Babylonische spijkeropschriften en het Oude Testament, vertaald door M. M. Cohen jr. (Joachimsthal. Amsterdam, 1881).

M.M. Cohen jr., Me’ir enayim. Verlichter der ogen (Gebr. Levisson. Amsterdam, 1885). Postuum gepubliceerd met aantekeningen door rabbijn Jeremia Hillesum.

Abraham Hartog Israëls, ‘De keizersnede bij levenden, volgens den Bab. Talmud’, in: Nieuw Nederlandsch Biogra­fisch Woordenboek VI, 840.

Reglement van de Vereeniging tot de oprichting en instandhouding der hulpkas voor Israëlieten te Groningen (z.p. [1897]).

J.L. Voorzanger en J.E. Polak Jz, Het Joodsch in Nederland. Aan het Hebreeuwsch en andere talen ontleende woorden en zegswijzen (De erven H. van Munster & zoon. Amsterdam, 1915).

I. van Hoorn, Gedenkschrift van het vijftigjarig bestaan der afdeeling Groningen van de Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland: 1869-1919 (Groningen, 1919).

Reglement der Nederl. Israël. Gemeente Loppersum (Loppersum/Uithuizen z.j. [circa 1922]).

Programma der inwijding van een nieuw Seifer Thouro: door de vereeniging Bikkoer Kabranim bij haar honderd jarig bestaan aangeboden aan de Ned. Israël Gemeente te Groningen op zondag 13 Teiweis 5694 (31 december) des avonds te 8 uur precies in de Groote Synagoge (Groningen, 1933).

Mozes Cohen, De verwoesting van Jeruzalem herdacht. Geestelijke toespraak op Tish’ o-be-Ab. (Assen, z.d.).

Reglement voor de Pieuse Vereeniging “Gemiluth Gasadim Kabranim” te Winschoten (Stoomdruk Oldambt. Winschoten z.d.).