LIJST VAN ‘HEBRAICA’

J. Salomons, Het boek genaamd De vervulde penne Josephs, of het vierde deel der Penne Josephs, na den naam van den Autheur, die de volgende Gebeden gedaan heeft binnen zyn huis, met eenige Godvrugtige Mannen, in alle bekende troubele en benauwde tyden, waarin zich het Doorl. Vorstelyk huys van Orange bevonden heeft; om aan den Heere  te bidden en te smeeken, voor het welzyn en triompheeren van Z.D.L. Hoogh. en het geheele Vorstelijke Huys van Orange enz. enz. enz. Alles vertaald uit het oorspronkelyke Hebreeuws in het Nederduits, door den Au­theur Joseph Salomons, op Joods, Joseph Hamburger, Die op ’t Vorstelyke Huys van Orange met alle respect ze­dert ’t Jaar 1768 genoemd word De Penne Josephs. (Te Groningen, den 28 Sept. 1787).

I[srael] G[oldsmid], Antwoord van een Joodsch Burger in Groningen op een ontfangene brief van zyn medebur­ger, zynde een Christen, dewelke hem Heil en Broederschap toewenscht, maar tevens verdagt houdt iets anders te zyn als hy wezenlyk is (Groningen, 1795).

L.H. Gelogau, Gebed voor de Joodsche Gemeente in Groningen en op het Land, by gelegendheid der 14 daagsche bedestonden. In het Nederduitsch vertaald door I[srael] Goldsmit (Uitgegeven door J. van Groenenbergh en L.S. Hovingh. Groningen, 1793) [Bron: Groninger Courant d.d. 19 april 1793].

B.[aruch] de Beer, Op 24 julij 1801 in Appingedam uitgesproken rede en later gedrukt bij de inwijding van de synagoge aldaar. Verblijfplaats onbekend, mogelijk aanwezig in de U.B. van Leiden.

Leerrede over Jesaja XXVI vs. 15, 16, 17 uitgesproken op den jongsten ’s Lands Dank en Bededag den 7 maart 1804 in den Joodschen Kerk te Groningen door den Wel – Eerw. zeer Gel. Samuel Berenstein, Opper Rabbi der Joodsche Gemeente Groningen, vertaald door J. Goldsmit (J.L. Zevenhuizen in de Turftorenstraat. Groningen,1804)

Leerrede over Psalm CXII : 9 gehouden in den Joodschen Kerk te Groningen op Zondag den 25 Jan. 1807 bij gelegenheid der gedane oproeping van Zijne Majesteit den Koning van Holland ter milddadige ondersteuning voor de op den 12 Jan. 1807 zo zeer ongelukkig geworden inwoners der stad Leijden door den Wel – Eerw. zeer Gel. Heer Samuel Berenstein, Opper Rabbijn der Joodsche Gemeente Groningen. Met eene Voorrede en Inleiding. Uit het Hoogduitsch vertaald door S.J. van Coevorden (H. Eekhoff. Groningen, 1807).

H. Wester, De geschiedenis der Israelieten of Joden, in twee redevoeringen, tot Nut van ‘t Algemeen (A. Hazelhoff. Oude Pekela 1807)

H. Wester, De geschiedenis der Israelieten of Joden, in twee redevoeringen (Uitgegeven bij A. Hazelhoff. Oude Pekela 1807) Meerdere herdrukken.

Algemeen verslag en reglement van het Instituut (Tiphereth Bachurim) ter Onderwijzing van de Israëlitische jeugd te Groningen, en deszelfs plegtige inwijding op den 1 augustus 1815 (M. van Heijningen Bosch. Groningen, 1815).